ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤ΄ τάξη

 

«Αλησμόνητες πατρίδες»

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ:

 

ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

2013

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Γιουρούκος  Γιώργος

 

 

 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου:

…ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

 

Ιστορία- Γλώσσα-ΤΠΕ

Ιστορία ΣΤ΄…Κεφάλαιο 41  Ο μικρασιατικός πόλεμος

Γλώσσα ΣΤ΄…Ενότητα 6 Η ζωή σε άλλους τόπους

 -Αιολική γη-

 

1.3 Τάξη στην οποία απευθύνεται

Απευθύνεται στους μαθητές της Στ τάξης

 

1.4 Συμβατότητα με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ

Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αφού ο κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου αφορά στη δημιουργική έκφραση, στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών με την καλλιέργεια της ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της φαντασίας, στην αισθητική καλλιέργεια και την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Ταυτόχρονα εισάγει  την έννοια της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στην ολιστική κατάκτηση της γνώσης.

 

1.5. Οργάνωση διδασκαλίας  & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Οργάνωση της διδασκαλίας

Το μάθημα γίνεται στο εργαστήρι πληροφορικής .

Η τάξη χωρίζεται σε οκτώ (8) ομάδες των τριών (3) μαθητών στις οποίες δίνεται  όνομα με αριθμό      1 ή 2 ή 3

Ο χωρισμός γίνεται με βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και την συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που ξέρει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή σε κάθε ομάδα.

 

Απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδομή

Τάξη με οκτώ (8) Η/Υ. Στην τάξη μας είναι εγκατεστημένος και διαδραστικός πίνακας

 και εκτυπωτής, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των εργασιών  των μαθητών/τριών.

 Τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές αντιγράφονται  σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου σε ένα φάκελο και τοποθετούνται στην επιφάνεια εργασίας, για να μπορούν εύκολα να τα βρίσκουν.

Τα αρχεία αυτά είναι σελίδες στις οποίες πρέπει να παρέμβουν και να τις διαμορφώσουν σύμφωνα με αυτό που τους ζητείται.

 

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας:

 

·      Έναν φυλλομετρητή διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer) που θα λειτουργήσει ως υπερμέσο – πολυμέσο με εικόνα και ήχο για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος.

·      Μια  μηχανή αναζήτησης (google) για την εύρεση απαραίτητων πληροφοριών.

·      Έναν επεξεργαστή κειμένου (word) που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία λογισμικού για την παραγωγή κειμένων ψηφιακής μορφής η οποία συνιστά μια νέα μέθοδο γραφής, πέρα από το χαρτί και το μολύβι, σαφώς πιο ποιοτική και αισθητικά ομορφότερη, καθώς ενσωματώνει πίνακες, εικόνες, γραπτό κείμενο και ευνοεί με αυτό τον τρόπο τον αναστοχασμο και την πολυτροπικότητα.Οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν φύλλα εργασίας στο λογισμικό αυτό έτσι ώστε να καταγράψουν ιδέες, γνώσεις και αντιλήψεις που σχετίζονται με το θέμα.

·       Ένα  λογισμικό διαδραστικών χαρτών  (Centennia      Ιστορικός Άτλαντας ) , που οπτικοποιεί  τις εδαφικές μεταβολές των κρατών.

Το λογισμικό, ακολουθώντας τις αρχές της διερευνητικής οικοδόμησης της γνώσης, μεταβάλλει το ρόλο του μαθητή από παθητικό δέκτη της γνώσης σε ενεργό υποκείμενο που δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη του γνωστικού του αντικειμένου. Ο μαθητής – στο βαθμό που δεν κατευθύνεται από αυστηρά καθοδηγητικά σενάρια διδασκαλίας- έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα, να αναζητήσει απαντήσεις παρατηρώντας, συγκρίνοντας και αξιοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού, να οδηγηθεί σε συμπεράσματα, να οξύνει την κρίση του, να καλλιεργήσει την αφαιρετική σκέψη, να αναλάβει την ευθύνη της γνώσης που θα προσεγγίσει με την ενεργητική συμμετοχή του. Σε αυτή τη διερευνητική προσέγγιση, ο δάσκαλος συμμετέχει επικουρικά, καθοδηγεί και εποπτεύει τη μαθησιακή διαδικασία.

 

Ένα Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Ιnspiration) αντιλήψεων και νοητικών μοντέλων.

Ο συνδυασμός οπτικής και γραμμικής σκέψης προσφέρει βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, αυξάνει τη διατήρηση της μνήμης, αναπτύσσει τις οργανωτικές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα.

 

Το Λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης κλειστού τύπου (Hot Potatoes), που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών.

 

 Τα «φύλλα εργασίας» του μαθητή πού είναι χρήσιμα και υποβοηθητικά:    

α) για τη μεθοδολογική οργάνωση και την παρακολούθηση των βημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας

β) για την άσκηση του μαθητή στην προσεκτική και συστηματική καταγραφή των ενεργειών του

   γ) για τον έλεγχο της προόδου και την αξιολόγηση     του μαθητή.

Με τα  παραπάνω λογισμικά οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί  κατά την διάρκεια της ευέλικτης ζώνης.

 

1.6 Διδακτικοί στόχοι

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

 

Να γνωρίσουν τις  εξελίξεις και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στον ελληνικό χώρο στο χρονικό διάστημα 1918-1923.

Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες όπως μικρασιατική εκστρατεία –καταστροφή-πρόσφυγας- ανταλλαγή πληθυσμών –Μεγάλη ιδέα.

Να αντιληφθούν τη έντονη παρουσία του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και την ανάγκη παρουσίας του ελληνικού στρατού  στη Σμύρνη.

Να αισθητοποιήσουν τα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας με τη συνθήκη των Σεβρών και τις απώλειες  με τη συνθήκη της  Λωζάνης.

Να γνωρίσουν τις συνθήκες εξόδου των προσφύγων και την κατάσταση στο λιμάνι της Σμύρνης το 1922 μετά την καταστροφή.

Να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες της πορείας των προσφύγων στην Ελλάδα.

Να αντιληφθούν τις συνέπειες των ρυθμίσεων στη συνθήκη της Λωζάνης για τους πληθυσμούς που γίνονται πρόσφυγες.

Να αντιληφθούν τα στοιχεία παιδείας και πολιτισμού που μετέφεραν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Να κατανοήσουν τις δυσκολίες προσαρμογής προσφύγων και ντόπιων στη νέα  κατάσταση και τις σχέσεις μεταξύ τους.

Να συσχετίσουν τη λογοτεχνική προσέγγιση με το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο.

Να ερευνήσουν το θέμα της προσφυγιάς μέσα στην οικογένεια και την τοπική τους κοινωνία μέσα από προσωπικές μαρτυρίες.

Να αντιληφθούν οι μαθητές τα συναισθήματα και τα διλήμματα του κάθε ανθρώπου που αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του για να γλιτώσει από πόλεμο και δίωξη.

Να ασκηθούν στην επεξεργασία πολυτροπικού υλικού που θα συλλέξουν και να παράγουν γραπτό επιχειρηματολογικό κείμενο με τη χρήση αιτιολογικών συνδέσμων  αναφερόμενοι στη θετική ή αρνητική στάση των ντόπιων απέναντι  στους πρόσφυγες.

Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα του προβλήματος των προσφύγων.

 

 

 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

·       Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας.

·       Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ  ως εργαλείο για άντληση και επεξεργασία πληροφοριών.

·       Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, κατανοήσουν εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους.

·       Να εξασκηθούν  στην αξιοποίηση  ψηφιακών πηγών-ψηφιακά αρχεία, ιστοσελίδες,youTube- που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (όπως παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία, εμβάθυνση και διερεύνηση..)

·       Να συνδέσουν την τεχνολογική  με την παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας.

·        

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

 

·       Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες συνεργασίας.

·       Να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

·       Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα.

·       Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

·       Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μεταγνωστικοί στόχοι).

·       Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας.

·       Να καλλιεργηθεί η ικανότητα λήψης απόφασης.

·       Να αναπτύξουν το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

·       Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος  κειμενικών  και εικαστικών ιστορικών πηγών .Έτσι θα καλλιεργήσουν κριτική  ιστορική και δημιουργική σκέψη.

·       Να κατανοήσουν έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες για τον  κοινωνικό εγγραμματισμό τους.

·       Να αυτοαξιολογηθούν στις  ασκήσεις  παρατηρητικότητας και στην απόκτηση γνώσεων.

·       Να οδηγηθούν στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους.

 

 

1.7  Εκτιμώμενη διάρκεια

Το συγκεκριμένο σενάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε (4) διδακτικές ώρες .

 

 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

2.1   Θεωρητική προσέγγιση

 

Στο σενάριο αυτό στοχεύουμε στην εμβάθυνση της ιστορικής γνώσης, στην οπτικοποίηση με δυναμικό τρόπο του ιστορικού χωροχρόνου, και τη διερεύνηση μέσα από λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα.

Τα τελευταία χρόνια οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη μάθηση δεν είναι πλέον στο προσκήνιο, αλλά έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε εποικοδομητικού και κοινωνικοπολιτισμικού τύπου προσεγγίσεις.

Το παρόν σενάριο μάθησης στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης -κονστρουκτιβισμό (Piaget) και αποκαλυπτική μάθηση (Bruner) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση (Vygotsky, Doise, Mugny).

 Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις, που τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση.

Ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του. Ακόμη, στην ανακαλυπτική μάθηση ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες.

Τέλος, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις.

 Οι θεωρίες αυτές προσδίδουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση και υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, όπου ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του οργανωτή και του εμψυχωτή.

2.2 Μεθοδολογική προσέγγιση

 Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται για ξεκίνημα  η δασκαλοκεντρική και στην συνέχεια –το γρηγορότερο- δίνει χώρο στη μαθητοσυνεργατική στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.

 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο στη σχολική μάθηση όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού.

Ο δάσκαλος λειτουργεί ως υποστηρικτής, συντονιστής και διαμεσολαβητής.

 

2.3 Γνωστικά προαπαιτούμενα

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την χρήση λογισμικών  μέσα και από τον  διαδραστικό πίνακα της τάξης μας.

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι αρκετά και με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία .

Οι μαθητές πολλές φορές έχουν ακούσει  και έχουν δει ή διαβάσει σχετικά με τη Μικρασιατική καταστροφή.Έτσι  γίνεται και αναδόμηση των αναπαραστάσεων σύμφωνα με τις έγκυρες επιστημονικά πληροφορίες και τα ΤΠΕ (εννοιολογική χαρτογράφηση inspiration-ημιδομημένος χάρτης).

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές γνωρίζουν από τις προηγούμενες ενότητες να ακολουθούν τα βήματα που έχουν γραμμένα  για την παραγωγή γραπτού λόγου και να κάνουν την αυτοαξιολόγησή του.

 

Η ιστορική  γνώση  εξαρτάται από  το  νοητικό  προυπάρχον των παιδιών.

Η μάθηση λαμβάνει υπόψη  τις προυπάρχουσες αναπαραστάσεις και προχωρεί μέσα από μαθησιακές συγκρούσεις  του προυπάρχοντος και του νεοεισερχόμενου γνωστικού  στοιχείου.

Πολλοί μαθητές έχουν εικόνες από διηγήσεις του περιβάλλοντός τους και  χρειάζεται  η  επιβεβαίωση της μνήμης αλλά και η  περιθωριοποίηση κάποιων άλλων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Το προτεινόμενο σενάριο

1η  ώρα

Στην πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα παρακολουθήσουν στο διαδραστικό πίνακα

από το blog της τάξης μας αναρτημένο βίντεο για τη μικρασιατική καταστροφή και θα ακούσουν σχετικό τραγούδι.Η συγκεκριμένη ενέργεια θα λειτουργήσει ως αφόρμηση για το θέμα μας,

 

 θα ακολουθήσει προβολή στηριζόμενη σε λογισμικό παρουσίασης (power point)Μετά από αυτές τις δύο παρουσιάσεις ενθαρρύνουμε  τους μαθητές να εκφράσουν ότι γνωρίζουν για τα συγκεκριμένα γεγονότα.

 

Χρησιμοποιούμε εννοιολογικούς χάρτες Inspiration  για βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και διερεύνηση των προτέρων γνώσεων,


2η ώρα

Α. .Συζητήστε  στην ομάδα σας τη σημασία των φράσεων :

 

Μικρασιατική καταστροφή-πρόσφυγες-ανταλλαγή πληθυσμών-Αιολική γη –Μεγάλη ιδέα.

 

Ανακοινώστε τα σχόλιά σας στην τάξη.

 

Πληκτρολογήστε στο φυλλομετρητή(googlechrome-firefox) τις παραπάνω φράσεις και  επιλέξτε εικόνες .

 

Προσπαθήστε να εντοπίσετε εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των εικόνων που εμφανίζονται στην κάθε φράση που πληκτρολογείτε.

 Ανακοινώστε στην τάξη τα σχόλιά σας.

 

Πληκτρολογήστε τώρα στον φυλλομετρητή(googlechrome-firefox)

 

οι ομάδες με τον αριθμό 1

 Μικρασιατική καταστροφή –Πρόσφυγες-Μεγάλη ιδέα.

 

oι ομάδες με τον αριθμό 2

Μικρασιατική καταστροφή –Ανταλλαγή πληθυσμών -Μεγάλη ιδέα 

 

και οι ομάδες με τον αριθμό 3

Μικρασιατική καταστροφή -Αιολική γη -Μεγάλη ιδέα.

 

Επιλέξτε  σαν πηγή πληροφοριών Βικιπαίδεια χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.

       Αντιγράψτε ότι θεωρείτε  απαραίτητο για την έρευνά σας σε ένα φύλλο του word και αποθηκεύστε το στο φάκελο που δημιούργησατε στην επιφάνεια εργασίας.

       Ανακοινώστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στην τάξη.  Ανταλλάξτε πληροφορίες με τις άλλες ομάδες .

 

Β. Ανοίξτε το λογισμικό διαδραστικών χαρτών Centennia ( Ιστορικός Άτλαντας )  

Και πληκτρολογήστε αρχικά την ημερομηνία 1919 

 στη συνέχεια με το βελάκι ανεβείτε στις χρονολογίες 1920  1921 και 1922 .

Δείτε  τις χρονολογίες αυτές μήνα –μήνα ( 1919.1  -1919.2)  και παρατηρήστε με  προσοχή τις αλλαγές στα σύνορα του Ελληνικού κράτους.

 

Επιλέξτε το πλαίσιο με τα κείμενα στις αντίστοιχεςχρονολογίες.

Διαβάστε στις αντίστοιχες χρονολογίες όσα αναφέρονται για τη συνθήκη της  Λωζάνης , τη συνθήκη των Σεβρών, τη μικρασιατική καταστροφή και το προσφυγικό πρόβλημα.

 

Ανακοινώστε τα αποτελέσματα της ερευνάς σας στην τάξη .

 

 

 

 

 

3η ώρα

οι ομάδες  με τον αριθμό 1 πατήστε ctrl πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση


 και με κλικ να παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο του nationalgeographic (διάρκεια 10 λεπτά) σχετικό με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

 

Το βίντεο θα το παρουσιάσετε με τη βοήθεια του διαδραστικού  στην τάξη στις υπόλοιπες ομάδες γι αυτό να είστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί και να οργανώσετε την παρουσίαση του..

 

Οι  ομάδες με τον αριθμό 2 πατήστε ctrl  πάνω στην  ηλεκτρονική διευθύνση http://www.youtube.com/watch?v=pIQmXWaK5pc

και με κλικ να παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο του nationalgeographic (διάρκεια 10 λεπτά) σχετικό με                  την καταστροφή της Σμύρνης.

Το βίντεο θα το παρουσιάσετε με τη βοήθεια του διαδραστικού στην τάξη στις υπόλοιπες ομάδες γι αυτό να είστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί και να οργανώσετε την παρουσίαση του..

 

Οι  ομάδες  με τον αριθμό 3

πατήστε ctrl  πάνω στις ηλεκτρονική διευθύνσηhttp://www.youtube.com/watch?v=YfkG6ZtbIWA

και με κλικ να παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο του nationalgeographic (διάρκεια 10 λεπτά) σχετικό με                              τα προβλήματα των προσφύγων στη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής στα μικρασιατικά παράλια όσο και στη Ελλάδα

Το βίντεο θα το παρουσιάσετε στην τάξη με τη βοήθεια του διαδραστικού στις υπόλοιπες ομάδες γι αυτό να είστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί και να οργανώσετε την παρουσίαση του.

 

4η ώρα  

Στ. 1 Αξιολόγηση των μαθητών

Αρχική

Όσο αφορά τα λογισμικά οι μαθητές δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες εφόσον είχε προηγηθεί η εξοικείωσή τους με το περιβάλλον διεπαφής των λογισμικών στην ώρα της πληροφορικής  και της αισθητικής αγωγής.

 

 

Διαμορφωτική

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων οι μαθητές συμμετείχαν στην ομαδική εργασία, τηρούσαν τους κανόνες, διατύπωναν τις απόψεις τους και χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες που τους προσέφερε η τεχνολογία.

Παρατηρούμε τον τρόπο εργασίας των μαθητών και θέτουμε ερωτήσεις. Καταγράφουμε τις αντιδράσεις τους και τους χειρισμούς τους κατά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες και όπου χρειάζεται  κάνουμε  διορθωτικές – διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις.

 

 

 

Τελική

Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιήθηκαν ως αξιολογικά εργαλεία με επιτυχία τα φύλλα εργασίας του τετραδίου εργασιών του μαθητή καθώς και το λογισμικό Hot Potatoes

  

 

συμβάλλοντας στη ουσιαστική κατανόηση του θέματος αναπτύσσοντας παράλληλα και μεταγνωστικές δεξιότητες.

Στ. 2 Αξιολόγηση σεναρίου

Οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου. Η διδασκαλία με ΤΠΕ υπήρξε για τους μαθητές μια διασκεδαστική εμπειρία γι αυτό και εξασφάλισε την ενεργητική συμμετοχή τους.

Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν, συνομίλησαν, αντάλλαξαν απόψεις και δραστηριοποιήθηκαν.

 Αξιολογήθηκε η επίδοση της ομάδας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στην αρχή και στο τέλος. Οι δραστηριότητες με την χρήση του υπολογιστή ήταν πιο ελκυστικές και κέντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών.

 Επειδή τα παιδιά είχαν εξασκηθεί στη χρήση του υπολογιστή δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες.

 Ενδιαφέρον έδειξαν για το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και δημιουργικότητας που λειτούργησε ως μέσο χαλάρωσης.

Παράλληλα η συμμετοχή των μαθητών με χαμηλή επίδοση, ήταν πιο ενεργητική και παραγωγική αφού είναι πιο ευχάριστο γι αυτούς να διορθώνονται από τον υπολογιστή παρά από το δάσκαλο.

Επιβεβαιώθηκε έτσι η άποψη, ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή συμβάλλει στην επίτευξη των διδακτικών στόχων μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που διακρίνεται για την αυτενέργεια και την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών, περιορίζοντας ακόμη και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται συχνά κατά τη διάρκεια της συμβατικής διδασκαλίας.

 

 

 

 

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(2002) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών(ΔΕΠΠΣ)

& Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών(ΑΠΣ), Αθήνα

  Ιστορια ΣΤ ΄ Δημοτικού (Βιβλίο Δασκάλου),Αθήνα, ΟΕΔΒ

 Γλώσσα ΣΤ ΄ Δημοτικού Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή) Αθήνα, ΟΕΔΒ

Κολιάδης, Ε. Α., (1997) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Τ.Γ΄ Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα .